Vsa zemeljska dela

Zemeljska dela

Zemeljska dela so vse dejavnosti, ki so namenjene pripravi in zaščiti gradbene jame. V grobem zemeljska dela delimo na izkope in zasipe.

Izkopi

Pred pričetkom gradnje in izkopa gradbene jame je potrebno zemljino na območju kjer bo stal objekt odstraniti. Zgornjemu sloju raščene zemlje pravimo humus. Po odstraniti humusa lahko pričnemo z izkopom gradbene jame. Izkope ločimo glede na kategorijo zemljine, širino, globino in način izkopa.

Kategorije zemljine:

I. kategorija – zrahljana zemljina
II. kategorija – navadna zemljina (obdelana zemlja, lahka glina, …)
III. kategorija – trda zemljina (polvezani gramoz,…)
IV. kategorija – skala v razpadanju (preperele stene, razpadli skrilavec,..)
V. kategorija – srednje trdna stena (apnenec, lapor, …)
VI. kategorija – trda stena (marmor, dolomit,…)
VII. kategorija – zelo trda stena (granit, …)
Glede na širino izkopa ločimo izkope na:
  • široki izkopi gradbenih jam
  • ozki izkopi gradbenih jam

Široki izkopi se izvajajo za podkletene objekte, za nepodkletene objekte, temelje in kanalske jarke pa se izvajajo ozki izkopi. Glede na kategorijo zemljine je pri izkopu gradbene jame potrebno paziti tudi na nagib izkopa. Pri mehkejših zemljinah, je nagib gradbene jame od 60-75 stopinj, od III. kategorije naprej pa so lahko ti nagibi tudi do 90 stopinj. Glede na način izkopa jih delimo na strojni izkop, ročni izkop in kombinirani strojno ročni izkop.  Glede na tip in vrsto objekta je v večini primerov potrebno zaradi neustrezne kategorije zemljine temeljna tla izboljšati. To storimo z zamenjavo temeljnih tal z gramoznim tamponom. Pred nadaljnjim izvajanjem del je potrebno dno gradbene jame ustrezno utrditi z valjanjem in tla ustrezno splanirati.  Po izvedbi planiranja se lahko prične izvajanje ostalih gradbenih del in kasneje tudi zasip objekta oziroma gradbene jame.

Zasipi

Zasipe vseh vrst gradbenih jam je potrebno izvajati slojih debeline največ 40cm. Vsak sloj je potrebno ustrezno urediti, šele nato se izvede nov sloj zasipavanja. Zasipni material mora biti ustrezne zrnavosti. V večini primerov se objekte zasipa iz materialov iz izkopa. V kolikor se izvajajo zasipi cevnih instalacij se le-te zasuje najprej z drobnim peskom in šele nato z materialom iz izkopa. Del zemeljskih del je tudi izvedba drenaže okoli objekta.

Vabimo vas k ogledu vseh naših referenc!

Zemeljska dela-odriv humusa
Zemeljska dela
Zemeljska dela-vgradnja tamponskega sloja
Zemeljska dela-ureditev okolice